Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Comisia îndeamnă statele membre să recunoască competențele dobândite în afara cadrului școlar și universitar

Propunerea Comisiei are drept scop sporirea posibilităților de angajare în special pentru tinerii șomeri și persoanele cu puține calificări formale, cum ar fi lucrătorii în vârstă și cei slab calificați. Propunerea urmărește, de asemenea, îmbunătățirea accesului la învățământul superior, în special al studenților adulți.

Prin recomandarea sa, Comisia îndeamnă statele membre să stabilească sisteme naționale pentru validarea învățăriinon-formale și informale (a se vedea contextul pentru definiții) până în 2015. Acest lucru ar permite cetățenilor să obțină o calificare integrală sau parțială pe baza aptitudinilor și competențelor dobândite în afara educaţieiformale. Numai Finlanda, Franța, Luxemburg și Țările de Jos dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învățăriinon-formale și informale.

„Obiectivul nostru este ca toți cetățenii să profite din plin de oportunitățile de învățare disponibile pentru a-șispori competențele și capacitatea de inserție profesională, la locul de muncă, prin intermediul grupurilor societății civile sau prin intermediul internetului” a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.„Într-o perioadă cu un nivel ridicat al șomajului și o creștereeconomică scăzută, este esențial ca Europa să dezvolte combinația adecvată de aptitudini și competențe pentru a stimula competitivitatea, prosperitatea și incluziunea socială.”

Propunerea Comisiei a fost elaborată în contextul inițiativelor Strategiei Europa 2020 „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” și „Tineretul în mișcare”. Aceasta completează Cadrul european al calificărilor care promovează validarea educaţieiformale

Propunerea Comisiei pentru noulprogram Erasmus pentru toți 2014-2020 prevede finanțare pentru toate sectoarele educaționale, inclusiv școli, învățământulpentru adulți, învățământul superior, educația și formarea profesionale, precum și învățarea non-formală și informală.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei va fi discutată de Consiliu și urmează a fi adoptată de miniștrii educației și tineretului la 23/24 noiembrie.

Context

„Învăţareanon-formală” are loc într-un mediu formal de educațieși nu determină, în general, obținereaunei calificări sau diplome. De obicei, implică cursuri, ateliere, conferințe sau seminarii. „Învăţareainformală”se desfășoarăîntr-o varietate de locuri precum la domiciliu, la locul de muncă, într-o asociațieși prin interacțiunea zilnică între oameni; aceasta include învățarea limbilor străine, a normelor culturale și a manierelor.

Patru state membre dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învățării non‑formale și informale:

În Franța, toate calificările, cu excepția profesiilor reglementate precum cele de medic, dentist, veterinar și arhitect, pot fi obținute prin validarea învățării non-formale și informale. Persoanele prezintă detalii cu privire la experiențele lor de învățare și aptitudinile/competențele dobândite. Un juriu format din experți numiți de către ministerul de resort poate acorda o calificare totală sau parțială. Un sistem similar există în Luxemburg.

În Țările de Jos, oamenii pot să prezinte o descriere a experienței lor unui furnizorrecunoscut de „certificate de experiență” în scopul solicitării de locuri de muncă sau a recunoașterii formale de către o comisie de examinare. În Finlanda,legislațiaîn materie de educație permite validarea experienței în mai multe domenii și la mai multeniveluri de educație.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 5 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale